Ongeveer twee weken na de aanvang van het cursusjaar is een ouderavond voor de eerste klassen. Ouders kunnen op die avond kennis­maken met de school, de mentor en enkele vakdocenten. Ook voor de andere leerjaren worden ouderavonden over specifieke onder­werpen (profielkeuze, Romereis e.d.) georganiseerd (zie Kalendarium).

De leerlingen ontvangen gedurende het jaar drie cijferrapporten. De eerste (tussen)rappor­tage aan de ouders is in november.

Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport worden er ouder/kindavonden georganiseerd: gespreks­avonden met individuele docenten. Ouders kunnen dan, zij het in een noodzakelijkerwijs kort tijdsbestek, met de docent de door hun zoon of dochter behaalde resultaten bespreken. Voor een bespreking van het rapport in het algemeen kan op zo’n avond ook een aparte afspraak met de mentor worden gemaakt. Deze ouderavonden worden in de regel druk bezocht; daarom is een beperking van de gesprekstijd vaak onvermijde­lijk. Mocht evenwel de beschikbare tijd te kort zijn, dan is een vervolggesprek altijd mogelijk.

Schoolgids 20210927 EKK2019 02

EersteKlasKamp September 2019