Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over het rooster en de planning van lestijden, over de wijze waarop uw kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt, over schoonmaakwerkzaamheden, over communicatie vanuit de school, enzovoort.

Onze school is ook een veilige school waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan kunnen toevertrouwen. Het is vanzelfsprekend dat leerlingen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid maar tevens ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.

Omdat er sprake is van een open sfeer op onze school, kunnen eventuele problemen of geschillen direct worden besproken met docenten en de schoolleiding/directie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de docent en de schoolleiding aan te spreken. Er wordt dan alles aan gedaan om met elkaar te komen tot een oplossing voor het probleem of het geschil. In de meeste gevallen lukt dit.

In het geval dat deze gesprekken niet leiden tot acceptabele oplossingen voor het geschil, bestaat de mogelijkheid om een andere weg te volgen. We komen dan in situaties waardoor er een klacht ontstaat, zodat er maatregelen getroffen moeten worden. We komen dan in het klachtentraject.

  1. U gaat met uw klacht allereerst naar de persoon die het betreft, bijvoorbeeld de leerkracht. Als de klacht wordt opgelost en zowel u als de leerkracht heeft daar een tevreden gevoel bij, dan is dat alleen maar winst.

  2. Als u niet tevreden bent, of u kunt de klacht niet samen oplossen, dan dient u (evenals de leerkracht) de klacht voor te leggen aan de schoolcontactpersoon. Deze kan u doorverwijzen naar een leidinggevende of een inhoudelijk deskundige, zoals een zorgcoördinator.

  3. Uiteindelijk komt u misschien terecht bij de directeur/rector. Deze zal mogelijk een overleg organiseren tussen klager en betrokkene, met als doel de klacht af te handelen en te komen tot een oplossing.

  4. In de scholen voor primair onderwijs is een mogelijke vervolgstap het voorleggen van de klacht aan de algemeen directeur primair onderwijs.

U kunt zich in dit interne traject laten begeleiden door de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten. De schoolcontactpersoon is geen bemiddelaar. Contactpersoon van het Gymnasium Camphusianum is mevr. S. Kleyn , T: 0183 622 388 (school).

Vindt men dat het dan niet naar wens is afgehandeld, dan kan men contact opnemen met LKC:

Als het interne traject niets heeft opgeleverd kan de klager zijn klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand. Een klacht dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing te worden ingediend.

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC treedt op als adviescollege voor het bevoegd gezag en brengt ten slotte advies uit aan het bevoegd gezag waarin zij doorgaans aanbevelingen opneemt. Op die manier wil zij voorkomen dat een dergelijke situatie zich herhaalt en wil zij bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Stichting OVO heeft zich aangesloten bij de:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC),
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
T: 030 – 2809590.
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
W: www.onderwijsgeschillen.nl.

Het reglement van de LKC vindt u op hun website en ligt ter inzage bij de schoolcontactpersoon.

Voor de scholen van Stichting OVO is een klachtenregeling vastgesteld: “Klachtenregeling Stichting OVO”. Deze klachtenregeling vindt u op de website van Stichting OVO: https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/klachten en ligt ter inzage bij de schoolleiding.

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Als een medewerker (ook de schoolcontact­persoon) een vermoeden heeft van seksueel misbruik, moet hij dit onmiddellijk melden bij het bevoegd gezag: de bestuurder. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de schoolleiding. Als de medewerker zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, kan het bevoegd gezag strenge maatregelen nemen. Zwijgt een medewerker over bij hem bekend seksueel misbruik, dan kunnen het slachtoffer en/of zijn ouders een schadeclaim indienen bij de medewerker.

Als het bevoegd gezag een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, is deze verplicht direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Is dat het geval, dan is het bevoegd gezag altijd verplicht aangifte te doen bij de politie (officier van justitie). Bij klachten van ouders en leerlingen over mogelijk seksueel misbruik volgt het bevoegd gezag dezelfde lijn als hier boven geschetst.

Zie hiervoor ook de regeling ‘Melden vermoeden van een misstand’ op de website van Stichting OVO.

Het beschikken over een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden maakt duidelijk dat het melden hiervan veilig kan gebeuren en dat de behandeling ervan in goede banen wordt geleid.

De werknemer die te goeder trouw en volgens de voorgeschreven procedure een melding doet, mag ervan uitgaan dat hij zich als een goede werknemer gedraagt, bescherming geniet en geen nadelige gevolgen van zijn melding ondervindt. Dit geldt eveneens voor ouders en leerlingen die een melding doen. Ook geldt de bescherming voor de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) zelf die door het college van bestuur van Stichting OVO is aangesteld.

Mevr. mr. M.P. Smaal is de vertrouwenspersoon integriteit van de stichting. Via het bestuursbureau van Stichting OVO kunt u in contact komen met mevrouw Smaal (telefoon 0183- 650470).