Gedragsregels

 • Een leerling, die uit de les verwijderd is, meldt zich direct bij de conciërge. Hier ontvangt de leerling een lesverwijderingsbriefje en vult het in. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent die hem uit de les verwijderde. De docent heeft op dat moment of later op de dag een gesprek met de leerling en levert het lesverwijderingsbriefje daarna in bij de leerlingcoördinator (LLC).
 • Het is voor leerlingen verboden in en om de school te roken en alcohol en drugs te gebruiken.
 • Het is voor leerlingen verboden te eten of te drinken in de mediatheek of tijdens de lessen (N.B. in de gangen is dit uitsluitend toegestaan bij zitplaatsen)
 • Van alle leerlingen wordt verwacht, dat zij eraan meewerken dat de school en het terrein er omheen schoon en in goede staat blijven. Papier en ander afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan.
 • Leerlingen zorgen ervoor dat gymspullen die op school blijven, worden opgeborgen in de locker.
 • Eventuele schade door leerlingen aan het gebouw, inventaris of leermiddelen toe­gebracht, moet direct aan de conciërge gemeld worden en zal aan de ouders in rekening worden gebracht.
 • In de school mag niet gerend of geschreeuwd worden. Tijdens de lessen moet het in de gangen rustig zijn. Leerlingen die geen les hebben kunnen gebruik maken van het Auditorium en alle zelfstudieplekken.
 • Het is leerlingen van de eerste twee leerjaren niet toegestaan zich tijdens school- en pauzetijden buiten het terrein van de school te begeven.
 • Bij ziekte van een leerling wordt de school tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch op de hoogte gebracht door de ouders/verzorgers.
 • Een leerling, die zich in de loop van de dag te ziek voelt om de lessen te volgen, meldt zich eerst af bij de leerlingcoördinator.
 • Bij terugkeer op school na afwezigheid wegens ziekte, brengt de leerling een briefje mee van de ouders/verzorgers, waarin de reden van zijn/haar afwezigheid is vermeld. Dit briefje wordt afgegeven aan de conciërge.
 • Afwezigheid om andere redenen dan ziekte is alleen geoorloofd, indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. In een dergelijke situatie kan alleen de school­leiding toestemming verlenen tot bijzonder verlof.
 • Een tijdig schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers is daarbij vereist. Van de website is een formulier te downloaden voor het aanvragen van bijzonder verlof. Dit formulier moet uiterlijk twee weken voor het begin van het verlof bij de betreffende leerlingcoördinator zijn ingeleverd.
 • Uitzonderingen zijn de verlofaanvragen voor begrafenissen/crematies en medisch bezoek.
 • Afspraken met tandarts of orthodontist dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, kan vooraf verlof worden aangevraagd.
 • Leerlingen kunnen maximaal 15 minuten te laat komen. Na melding bij een conciërge worden zij met een briefje toegelaten tot de les. Indien de leerlingen later dan 15 minuten zijn, worden zij wel toegelaten maar wordt dit als een spijbeluur gezien.
 • Bij ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich de volgende lesdag om 8.00 uur op school te melden. Bij regelmatig te laat komen worden strengere maatregelen genomen.
 • Docenten zijn vijf minuten voor de aanvang van een lesuur aan het begin van de dag en na de pauzes aanwezig in het lokaal.
 • Lokalen zijn in pauzes afgesloten.
 • Alleen in het bijzijn van een docent mogen leerlingen tijdens de pauzes in een lokaal aanwezig zijn.
 • Telaatkomers, absenten en huiswerk worden door de docent ingevoerd in het digitale systeem SOMToday.
 • Tussen 9.00 en 9.20 uur gaat de conciërge de klassen rond en noteert de absenten. In het 2e uur belt hij naar huis toe in geval dat een absente leerling niet ziek of afwezig is gemeld.
 • Voor de eerste zes lesuren geldt dat het leerlingen niet wordt toegestaan om de les eerder te verlaten om trein, bus of veerdienst te halen.

Schoolgids 20210927 EKK2019 03

Kennismakingslessen.

Schoolgids 20210927 EKK2019 04