Ouders

School en thuis lijken gescheiden werelden; voor de leerling liggen zij echter vaak in elkaars verlengde. Daarom is het van belang dat er een hecht contact is tussen de ouders en school. Dat contact zal echter duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Een ‘praatje met de leerkracht bij het klaslokaal’ is er niet meer bij. Veel contactmomenten zijn formeel gepland volgens een vaste agenda. Dit wordt gedaan om organisatorische redenen en omdat het ook past bij een onderwijsfase waarin de leerling op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om voor ouders de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden: het Gymnasium Camphusianum wil het hele jaar door een open sfeer creëren waarin ouders niet aarzelen om contact op te nemen. Omgekeerd wordt ook van de ouders verwacht dat zij open­staan voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van hun kind.

Ongeveer twee weken na de aanvang van het cursusjaar is een ouderavond voor de eerste klassen. Ouders kunnen op die avond kennis­maken met de school, de mentor en enkele vakdocenten. Ook voor de andere leerjaren worden ouderavonden over specifieke onder­werpen (profielkeuze, Romereis e.d.) georganiseerd (zie Kalendarium).

De leerlingen ontvangen gedurende het jaar drie cijferrapporten. De eerste (tussen)rappor­tage aan de ouders is in november.

Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport worden er ouder/kindavonden georganiseerd: gespreks­avonden met individuele docenten. Ouders kunnen dan, zij het in een noodzakelijkerwijs kort tijdsbestek, met de docent de door hun zoon of dochter behaalde resultaten bespreken. Voor een bespreking van het rapport in het algemeen kan op zo’n avond ook een aparte afspraak met de mentor worden gemaakt. Deze ouderavonden worden in de regel druk bezocht; daarom is een beperking van de gesprekstijd vaak onvermijde­lijk. Mocht evenwel de beschikbare tijd te kort zijn, dan is een vervolggesprek altijd mogelijk.

Schoolgids 20210927 EKK2019 02

EersteKlasKamp September 2019

Van de basisschool zijn de meeste ouders gewend ongeveer elke week een brief van de directeur mee naar huis te krijgen. Dat is bij het Gymnasium Camphusianum anders. Kinderen worden groter en ook mondiger, waardoor niet bij ieder nieuwtje een schriftelijke communicatie met het thuisfront nodig is.

Eén keer in de vier weken verschijnt er een nieuwsbrief vanuit de schoolleiding. Deze brieven worden via SOM verstuurd en zijn ook te vinden op de website onder Nieuws en Ouders.

De Oudervereniging informeert u via het Ouderportal op de website (onder Ouders).

In de loop van een schooljaar, en zeker in de loop van een schoolloopbaan, zijn er ver­schei­dene momenten waarop ouders het Gymnasium Camphusianum in een informele sfeer kunnen bezoeken. Hierbij denke men met name aan activiteiten buiten het normale lesprogramma om, gebeurtenissen waarin het Gymnasium Camphusianum, meestal in een feestelijke sfeer, laat zien dat het onderwijs méér inhoudt dan een van-uur-tot-uur gepland lesrooster, zoals de On Stage-avond. Het zijn de momenten bij uitstek om het Gymnasium Camphusianum eens vanuit een andere invals­hoek te bekijken en op ongedwongen wijze medewerkers èn mede-ouders te ontmoeten.

De activiteiten van de ouders op het Gymnasium Camphusianum zijn van iets andere aard dan bijvoorbeeld op de basisschool. Dat neemt niet weg dat er altijd wel werk te doen is waarbij de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs wordt gesteld. Zo zijn bij het Gymnasium Camphu­si­anum ouders inge­scha­keld bij het beheer en de uitlening van boeken en andere studiemiddelen in de mediatheek. Daarnaast kan het zijn dat het Gymnasium Camphusianum incidenteel een beroep doet op ouders met het oog op een bepaalde (beroeps)matige deskundigheid of, een ander voorbeeld, dat de school de ouders verzoekt zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de Ouder­vereniging of de Medezeggenschaps­raad.

De Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC) is in 1990 opgericht, als voortzetting van de ouderraad. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders per regio en leerjaar. De OGC is aanspreekpunt voor ouders* en behartigt hun belangen in de school. Daarnaast is zij de gesprekspartner voor de schoolleiding en het schoolbestuur. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een schoolklimaat waarin kwaliteit van onderwijs en vorming binnen een prettige en veilige omgeving voorop staat.

* ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers

Activiteiten van de OGC zijn:

 1. Adviseren van de schoolleiding vanuit het oogpunt van de ouders. Eenmaal per zes weken vergadert het bestuur van de OGC, meestal met de schoolleiding, waarbij de dagelijkse onderwijspraktijk, schoolorganisatie alsmede beleidskwesties aan bod komen. De OGC fungeert hierbij als klankbord voor de schoolleiding. Tevens wordt 1 of 2 keer per schooljaar een sectie uitgenodigd om ontwikkelingen m.b.t. het eigen vakgebied toe te lichten. Verder houdt het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapsraad.

 2. Contactmomenten met ouders:
  - De informatiebijeenkomsten van alle leerjaren
  - De informatiebijeenkomst voor nieuwe leerlingen
  - De Open Dag
  - Op de diploma-uitreiking wordt de “Kop van Camphuysen” overhandigd
  - De jaarvergadering in oktober (Algemene Ledenvergadering);

 3. Het afgelopen jaar heeft de Oudervereniging de volgende projecten en evenementen ondersteund en gesponsord:
  - De aankleding van het schoolgebouw
  - “Kop van Camphuysen” voor de eindexamengeslaagden
  - Een thematische lezing op de jaarvergadering
  - Attentie voor het voltallig personeel van het Gymnasium Camphusianum
  - IJsjes op de sportdag;

 4. Beheren van een lief-en-leed fonds waaruit bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid van een leerling of docent namens de ouders een blijk van medeleven wordt gegeven;

 5. Onderhouden contacten met de LOZG (www.lozg.nl), de Landelijke Ouderraad voor Zelfstandige Gymnasia.

Lidmaatschap

Door inschrijving van de leerling op het Gymnasium Camphusianum worden de ouders automatisch lid van de OGC, tenzij gemeld wordt dat lidmaatschap niet op prijs wordt gesteld. De contributie was afgelopen jaar € 15,- per gezin en wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering in oktober. Deze contributie wordt o.a. besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft.

Contact

Nieuwsberichten van de OGC worden op het ouderportal van de website van het Camphusianum geplaatst. De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris. Contact met de ouders wordt op prijs gesteld. U kunt de OGC benaderen met uw vragen, opmerkingen of ideeën. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de leden van de OGC of via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling OGC:

Overzicht volgt z.s.m.